Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy

Opublikowano: poniedziałek, 20 kwiecień 2020

Dzieci udające się do szkoły - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

Do klas I przyjmowane są:

 *  dzieci 7 letnie – objęte obowiązkiem szkolnym,

 *  dzieci 6 letnie – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

ZASADY PRZYJĘCIA

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PIERWSZEJ KLASY

WNIOSEK O EWENTUALNE OBJĘCIE DZIECKA NAUCZANIEM JĘZYKA MNIEJSZOŚCI