REKRUTACJA

Opublikowano: wtorek, 09, czerwiec 2020

 

ZANIM UTWORZYSZ KONTO W SYSTEMIE NABORU

1. Stwórz listę wybranych klas (oddziałów) w konkretnych szkołach.
Na podstawie informacji ze stron internetowych oraz na bazie faktów poznanych w czasie dni otwartych w poszczególnych szkołach stwórzcie listę oddziałów, do których będziecie aplikować (będziecie - to znaczy niepełnoletni uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie, bo to oni składają podpisy na wniosku). Postarajcie się ustalić, który z oddziałów jest na pierwszym miejscu preferencji, a które na dalszych. 

2. Upewnij się, czy do wybranych oddziałów obowiązują sprawdziany kompetencji
 językowych (klasy dwujęzyczne, w których część przedmiotów jest wykładana w języku obcym), sprawności fizycznej (klasy sportowe) albo uzdolnień kierunkowych (np. klasy artystyczne). Terminy takich sprawdzianów ustalane są przez poszczególne szkoły w ramach przedziału czasu ustalonego przez kuratora dla danego województwa. 

3. Poznaj termin wypełniania i składania wniosków.

To ważne, by wniosek złożyć dokładnie w przewidzianym terminie. Nawet jeśli w waszym przypadku rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny, wniosek trzeba będzie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

4. Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie do technikum lub szkoły branżowej, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu.

Takie zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badanie kandydat uzyskuje w szkole, do której stara się dostać. Zaświadczenie należy przynieść do wybranej szkoły wtedy, gdy kandydat zostanie do niej zakwalifikowany i będzie w niej potwierdzać wolę nauki. To co prawda dość odległy termin (już po zakończeniu roku szkolnego), ale o dogodny termin wizyty u specjalisty medycyny pracy warto postarać się zawczasu. 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową lub gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP -zakładanie konta w systemie od 15 czerwca 2020r. 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie slaskie.edu.com.pl 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r  do godz. 15.00

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. 

  • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.

  • po wydrukowaniu wniosku nie wolno dokonywać zmian na koncie w systemie

  • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.

  • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie

  • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:III ETAP- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020r.

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny i wpisane na świadectwie osiągnięcia. 

IV ETAP- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wnisoku o przyjęcie w tym zmiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00