REKRUTACJA

Opublikowano: poniedziałek, 13, maj 2019

 

ZANIM UTWORZYSZ KONTO W SYSTEMIE NABORU

1. Stwórz listę wybranych klas (oddziałów) w konkretnych szkołach.
Na podstawie informacji ze stron internetowych oraz na bazie faktów poznanych w czasie dni otwartych w poszczególnych szkołach stwórzcie listę oddziałów, do których będziecie aplikować (będziecie - to znaczy niepełnoletni uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie, bo to oni składają podpisy na wniosku). Postarajcie się ustalić, który z oddziałów jest na pierwszym miejscu preferencji, a które na dalszych. 

2. Upewnij się, czy do wybranych oddziałów obowiązują sprawdziany kompetencji
 językowych (klasy dwujęzyczne, w których część przedmiotów jest wykładana w języku obcym), sprawności fizycznej (klasy sportowe) albo uzdolnień kierunkowych (np. klasy artystyczne). Terminy takich sprawdzianów ustalane są przez poszczególne szkoły w ramach przedziału czasu ustalonego przez kuratora dla danego województwa. 

3. Poznaj termin wypełniania i składania wniosków.

To ważne, by wniosek złożyć dokładnie w przewidzianym terminie. Nawet jeśli w waszym przypadku rekrutacja odbywa się przez system elektroniczny, wniosek trzeba będzie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

4. Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie do technikum lub szkoły branżowej, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu.

Takie zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badanie kandydat uzyskuje w szkole, do której stara się dostać. Zaświadczenie należy przynieść do wybranej szkoły wtedy, gdy kandydat zostanie do niej zakwalifikowany i będzie w niej potwierdzać wolę nauki. To co prawda dość odległy termin (już po zakończeniu roku szkolnego), ale o dogodny termin wizyty u specjalisty medycyny pracy warto postarać się zawczasu. 

 

NABÓR ELEKTRONICZNY

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową lub gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP -zakładanie konta w systemie od 13 maja 2019r. 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie slaskie.edu.com.pl 

II ETAP- wybór oddziałów i szkół oraz składanie wniosków do szkoły pierwszego wyboru od 13 maja do 25 czerwca 2019 r 

Korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej szkół. Kandydat zostaje przyjęty do pierwszego oddziału z samodzielnie utworzonej listy preferencji, do którego umożliwia mu to punktacja obliczona w procesie rekrutacji. UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji tj. 25 czerwca można zmieniać wybrane szkoły i klasy. Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

  • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.

  • po wydrukowaniu wniosku nie wolno dokonywać zmian na koncie w systemie

  • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.

  • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany, pod względem zgodności z danymi w systemie

  • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:III ETAP-wprowadzanie danych o ocenach Do dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w etapie IV, najpóźniej do 25 czerwca 2019r. 

Kandydat wprowadza przez internet do systemu rekrutacji oceny, wyniki egzaminu i wpisane na świadectwie osiągnięcia. 

IV ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. 

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: . świadectwo ukończenia szkoły (kopia) . zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu (kopia) 

V ETAP -zapoznanie się z wynikami naboru 16 lipca 2019r. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru. Jeśli wybierze taką opcję i poda nr tel. komórkowego w swoim formularzu zgłoszeniowym, dostanie taką informacje SMS-em. od 16 lipca do 18 lipca 2019r. nastąpi wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

VI ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki od 16 lipca do 24 lipca 2019r. 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu. 

UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły. 25 lipca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

 

Informacja

Opublikowano: poniedziałek, 29, kwiecień 2019

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

uprzejmie informuję, że z dniem 27 kwietnia strajk pracowników oświaty zostaje zawieszony.
Jednocześnie informuję, że uczniowie wracają do szkoły w poniedziałek  6 maja.
Życzę Wszystkim udanego długiego weekendu.

Dyrektor SP w Zborowskiem

Podziękowanie

Opublikowano: środa, 24, kwiecień 2019

Drodzy Rodzice,
w imieniu Swoim i Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zborowskiem serdecznie dziękuję Państwu za przybycie do szkoły i za otwartą dyskusję w związku ze strajkiem nauczycieli, wyrażone myśli i oczekiwania.
Dziękuję za konstruktywną rozmowę, która pozwoliła na wyrażenie zdania każdej ze stron.

Z poważaniem

Dyrektor Aneta Chyra

 

Program wycieczki szkolnej w Beskidy

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019

W związku ze zbliżającym sie terminem wycieczki szkolnej w Beskidy, przedstawiamy harmonogram wyjazdu. W celu zapoznania się prosimy klinknąć link poniżej. 

Program wycieczki w Beskidy - PDF

Podkategorie